evolutiondesign
 
WebdesignMediendesignReferenzenKontakt Information
Anforderung
Impressum
AGB

 
AGB Support
 

evolutiondesign

ОПШТИ УСЛОВИ

Важи од 01.01.2002

Во конкретниот случај, нема да биде поинаку од договореното во писмена форма, се однесува на следните термини:

§ 1 ВАЛИДНОСТ

Сите услуги се предмет на понудата од еволутиондесигн.цх. Договор за Соработка е прифаќањето на писмена или усна понуда со конкретна цена и дефинирана противуслуга за наведената цена. Во случај на додатни промени после завршувањето на една работна фаза или комплетен проект се договара одново според  додатните нови работни задачи. Налогот се прифаќа во писмена форма (вклучувајќи факс или е-мејл), склучени усмени (лични) или телефонски договори се валидни и овластуват за наплата.

 

§ 2 УСЛУГИ

1. Предмет на услуга може да биде: веб дизајн, медија дизајн, веб создавањето, подготовка за дигитално печатење, Телепродажна услуга.

2. Предмет на услуга е истотака сите додатно обезбедени информации, документација, рачно напишани документи, изработени посебни графики како лого и шаблони на клиентот преку „еволутиондесигн.цх“ што се потребни за реализација на дефинираниот проект.
Основа за создавање на веб страници е како што е наведено од страна на клиентот и креирање на дизајн предлог од нас. Ако тоа се покажува во текот на работата дека извршувањето на налогот е невозможно од причина на недостаток на материал од клиентот (слики, текст, лого) или од призина на незаконски баранја , Изведувачот е должен да ги информира клиентите  и да се повлече од договорот. Секоја странка има право да ја откаже нарачката во секое време ако има баранја који не се изводливи. Исплатата на авансот не може да бидат вратена. Покрај тоа, услугите и износите веке направени ке бидат целосно наплатени  или законски кредитирани.

§ 3 ЦЕНИ

Износот на фактурата е конечната сума.

§ 4 ДАТУМ НА ИСПОРАКА

Испоракатаќе се изврши според билатерален договор.

§ 5 ПЛАЌАЊЕ

Аванс како договор за соработка. По целосно завршување на проектот според фактури се плаќа во рок од 14 дена од активирањето на проектот.

§ 6 АВТОРСКО ПРАВО

1. Авторското право е под лиценца на Игор Атанасов / еволутиондесигн.цх. Сите подготвени дизајн, веб-сајтови, графика, скици или фотографии од Игор Атанасов, освен ако не е поинаку назначено во договорот се под лиценца на Игор Атанасов / еволутиондесигн.цх. Ре-употреба на некој работен дел како графика е потребна писмена согласност на Игор Атанасов. Во случај на злоупотреба е можна фактура во височина на лична проценка.

2. Од Игор Атанасов / еволутиондесигн.цх. дизајниран веб-сајтови се заштитени со авторски права и се означени како такви.

§ 7 ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Сите потребни лични податоци се доверливи под заштита на Законот  на личните податоци  Швајцарија и ЕУ и нема да бидат пренесени на трети лица.

§ 8 ОДГОВОРНОСТ

Игор Атанасов / еволутиондесигн.цх.  ќе биде одговорен за штетите доколку намерата или крајна непазливост може да се докаже во согласност со законските права. Одговорност за карактеристични грешки на невнимание е исклучена. Сите проекти се во специфични фази који се прифакаат од клиентот со согласност и се активира проектот со завршна согласност на клиентот. Одговорноста се прифака исклучиво во форма на техницка функција и се гарантира од страна на Игор Атанасов / еволутиондесигн.цх.  Барање на Штета и финансиска загуба или приходи, губење на интерес и или штети од трети лица е исклучена во секој случај.

§ 9 МЕСТО НА НАДЛЕЖЕН СУД

Тоа е регулирано со швајцарскиот закон. Место на извршување и надлежност ќе биде Цирих
 
nach oben